Frågor och svar om vår politik


Varför ska väljarna rösta på ert parti i kommunvalet?


   I kommunen är vi en ny, ungdomlig kraft som brinner för att den ska vara trevlig och bra att leva och verka i, nu och i framtiden. Med tro på att det går att förändra saker vill vi med lyhördhet och fokus på positiv anda, närproducerat och miljösmart teknik gynna företagande, ungdomar och kultur.
   Vi vill göra kommunen hållbar på alla vis: mer människovänlig och miljövänlig med respekt för varandra och vår fina natur.
   Vi arbetar också för större kunskaper om och bättre förutsättningar för glesbygden på riks- och landstingsnivå, mot staden som norm och för insikten att vi som bor här behövs för hela landet.

   Vi vill att kommunen ska leda utvecklingen, inte avvecklingen. Vi ska se till att Dorotea drar!

   Rusta Dorotea, rusta Sverige, rusta grönt!


Viktigaste frågan för kommunen?

Den viktigaste valfrågan för kommunen är att den måste bli på alla sätt roligare. Roligare befolkningsmässigt, ekonomiskt och ekologiskt. En rolig kommun är en hållbar kommun.
Med respekt för varandra och vår fina natur vill vi göra kommunen mer människovänlig, miljövänlig och drivande: bättre bemötande, upprustat samhälle med färre kanter och fler träd och buskar, lokal upphandling, arbetande för en lokal producentförening och så en rejäl kultursatsning.


De andra frågorna på fem i topp?


2. Fler företag, speciellt närproducerat och miljöteknik

3. Lokal upphandling och producentförening

4. Bättre förutsättningar från riks- och landstingsnivå

5. Fungerande sjukvård


Lokalt vallöfte?

Vi vill att folk ska kunna ta sig lite lättare och utnyttja resurserna bättre. Därför lovar vi att om vi får majoritet så ska alla ha möjlighet att åka med gratis med skolskjutsarna. Dessutom lovar vi att om miljöpartiet får makten i riksdagsvalet så ska varje kommun få tillbaka fastighetsskatten på vindkraften: i Dorotea är det för närvarande värt lite mer än en halv miljon, när projekten som nu är i tillståndsfas är i gång så är det sammantaget värt mer än en miljon kronor!


Landstinget har köpt vårdplatser av kommunen efter att ha lagt ned sina akutplatser i egen regi på sjukstugan. Hur vill ert parti fortsätta samverka med landstinget i framtiden?

Vi vill se till att kommun och landsting får bättre resurser från staten och jobba tillsammans för att skatteutjämningssystemet förändras: detta måste bedrivas så brett möjligt, också över länsgränser. Till detta jobbar vi brett för en lagstadgad basservice i alla kommuner, att en del av företagsskatten betalas i respektive kommun oavsett huvudkontor och insikten att det som finns utanför stan är en viktig och nödvändig angelägenhet för alla. Vi vill ha en tät, öppen och prestigelös dialog med landstinget med tydliga krav på att vi får den goda vård som man kan kräva av ett modernt samhälle.


Kommunen minskar sin befolkning och allt fler politiker pratar om att öka samarbetet mellan små kommuner för att förhindra en kommunsammanslagning. Vill ni att samverkan med Åsele och Vilhelmina utvecklas och hur ska den se ut?

Vi vill motverka kommunsammanslagning och fortsätter gärna det samarbete som finns redan idag med delade energirådgivare, gymnasieskola mm. Vi kan tänka oss att ha fler funktioner för invånarna i framtiden genom att dela resurser som tex konsumentvägledare, lärarledd gymnasieklass på distans och folkhögskola. Vi vill också undersöka möjligheterna till en gemensam kultursatsning som kan lyfta kommunerna, där finns goda exempel som tex Hällefors och Fängfors.


Vilka satsningar vill ert parti genomföra i tätort respektive ute i byarna de kommande åren?


Det ska vara trevligt och bra att leva och verka i Dorotea, så vi vill göra samhällena miljö- och människovänligare: ta bort kanter på trottoarer till nytta för folk med rullstol, barnvagn eller cykel, plantera träd och bärbuskar och allmänt snygga upp. Vi vill ställa om till en grön, hållbar kommun och satsa på närproducerat i hela kommunen så att skolbarn och gamla får bra mat, odlingsmarken hålls öppen och det finns verksamhet ute i byarna. Det ska vara möjligt för alla som behöver att åka med när skolskjutsarna kör och fler avgångar för ringbilarna, bredbandet ska fortsätta att byggas ut och vi vill få hit produktion av förnybart fordonsbränsle.


Skolverkets statistik visar att 54 % av de barn som läsåret 2012/2013 ansökt om undervisning i samiska som modersmål i grundskolan har fått det. (314 av 583 sökande).
På vilket sätt kommer ni att jobba för att alla samiska barn som har rätt till modersmålsundervisning i skolan ska få det?


Vi kommer att verka för att det ska finnas möjlighet för alla som vill att välja samiska i skolan. Det är i det sammanhanget viktigt att det finns tillräckligt många bra lärare.


Gállok i Jokkmokk är ett exempel där gruvnäringens och rennäringens intressen krockar. Hur ställer sig ert parti i frågan om gruvetablering i områden där det krockar med andra samiska näringar?

Vi tycker inte att det ska etableras gruvor när samiska intressen skadas.


Sametinget har i maj 2014 enhälligt antagit ett policydokument med namnet "Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi". I dokumentet uttalar Sametinget att "berörda samer, samebyar samt Sametinget ska ha vetorätt mot exploatering".
Stöder ert parti det uttalandet? Motivera ert svar.

Vi stöder samisk vetorätt i enlighet med ILO-konvention 169.


Sametinget anser vidare i sin så kallade gruv- och mineralpolicy att "utöver ersättning för skada så ska del av medel från de bolag som verkar inom Sápmi utgå till samiska behov. Sametinget menar att dessa medel ska förvaltas i en fond under Sametinget, för rennäring, andra näringar och samisk samhällsutveckling".
Är det här något som ert parti stödjer? Motivera ert svar.

De nämnda medlen ska komma all lokalbefolkning till godo.


Ska Sverige ratificera ILO-konventionen 169, urfolks rättighetr? Motivera ert svar.

Ja. Vi vill stärka urbefolkningarnas ställning.


På vilket sätt kommer ert parti att jobba för att stärka och synliggöra samisk kultur i kommunen? (Duodji/slöjd, konst, musik, teater mm)

Vi verkar för att kommunen ska vara lyhörd för och gynna de kulturella uttryck och initiativ som finns i kommunen.


Behöver det samiska inflytandet stärkas i kommunens beslutsproccesser?
Vid nej: motivera ert svar.
Vid ja: på vilket sätt ska det stärkas och hur ska ert parti jobba för det?

Ja. Vi vill att kommunen har god kontakt med det samiska rådet och att samerna engagerar sig politiskt i kommunen.


Samiska förvaltningskommuner får årligen statliga medel för att utföra uppdraget som samisk förvaltningskommun, i enlighet med minoritetslagstiftningen.
Hur eller till vad anser ert parti att dessa medel ska användas inom kommunen?

Vi tycker att pengarna ska användas i samråd med samerna så att samiska intressen främjas på bästa sätt.


Anser ert parti att det inom minoritetslagstiftningen ska finnas sanktionsmöjligheter från regeringens sida gentemot de kommuner som inte lever upp till kraven i lagen?
Vid nej: motivera ert svar.
Vid ja: precisera vilka sanktionsmöjligheter det ska vara.

Ja. Om en kommun inte följer lagen måste det bli konsekvenser. Men vi tycker att ett vanligt vite bara gör skada, bygden töms på pengar. Vi vill istället att vitet ska betalas till den berörda minoriteten i den aktuella kommunen så att pengarna gör bäst nytta.